Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Οικονομοτεχνική ανάλυση επένδυσης

Αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο προσανατολισμός και η κλίση θεωρούνται βέλτιστα.

Ο χρήστης εισάγει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τόπος εγκατάστασης
 • Εγκατεστημένη ισχύς εγκατάστασης (σε kW)
 • Απόδοση λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού
 • Τιμή πώλησης ενέργειας
 • Ρυθμός μείωσης απόδοσης ΦΒ πλαισίων
 • Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 25ετίας
 • Συνολικό κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Επιπρόσθετα έξοδα που δεν επιδοτούνται
 • Ένταξη σε επενδυτικό πρόγραμμα (πχ Αναπτυξιακός)
 • Τραπεζικός Δανεισμός Επένδυσης
 • Ετήσια έξοδα ασφάλισης του φωτοβολταϊκού σταθμού
 • Ετήσια έξοδα συντήρησης και επίβλεψης
 • Ετήσια λειτουργικά έξοδα
 • Ετήσια διαχειριστικά και λογιστικά έξοδα
 • Ενιαίο ποσοστό φορολόγησης καθαρών εσόδων
 • Τραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων

Αποτέλεσμα που παράγεται:

Πίνακας με την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης για 20  χρόνια