Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Φωτοβολταϊκά net metering

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά net metering

 1. Τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός – net metering ;

Ενεργειακός συμψηφισμόε είναι ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο δίκτυο ενέργειας που παράγεται από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Ο σταθμός παραγωγής και πιο συγκεκριμένα το φωτοβολταίκό μπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

 1. Με ποια όρια ισχύος εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα;

Η ισχύς του σταθμού παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκού) δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης και το ανώτατο όριο ισχύος των 3MW. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό κανόνα αποτελούν εγκαταστάσεις που γίνονται από κρατικούς και άλλους φορείς που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Οι σταθμοί με ενεργειακό συμψηφισμό εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης βεβαίωσης παραγωγού.

 1. Ποια είναι η μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό που δύναται να συνδεθεί ανά μέγεθος παροχής;

Για τη σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού σε υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και η τεχνική δυνατότητα της παροχής του καταναλωτή. Έτσι η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής σε μονοφασικές παροχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5kW.

Πίνακας μέγιστης ισχύος net metering
Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού net metering

4. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό με ενεργειακό συμψηφισμό;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού και έχουν  διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. 

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός η περισσότερων φωτοβολταϊκών, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε έναν μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών οι έχοντες την νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρος αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην παροχή των κοινόχρηστων οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

5. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με ενεργειακό συμψηφισμό έχουν ως ακολούθως:

 • Η ύπαρξη ενεργούς μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης του.
 • Το φωτοβολταϊκό αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση / νόμιμη κατοχή του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.
 • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο.

6. Ποια είναι η βασική παράμετρος για την διαστασιολόγηση ενός φωτοβολταϊκού με ενεργειακό συμψηφισμό – net metering;

Για την διαστασιολόγηση ενός φωτοβολταϊκού net metering συνίσταται να λαμβάνεται υπόψιν η ετήσια κατανάλωση της προς συμψηφισμό παροχής. Σε αυτήν την κατανάλωση θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις μελλοντικές προσθήκες κατανάλωσεων όπως για παράδειγμα η χρήση κάποιας αντλίας θερμότητας.

7. Που υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης;

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στην Κρήτη για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται στην χαμηλή τάση (ΧΤ) , η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή), ενώ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται σε εγκαταστάσεις καταναλώσεις μέσης τάσης (ΜΤ) η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Οι υπόλοιπες αιτήσεις λοιπών τεχνολογιών υποβάλλονται στην Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου

8. Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά;

Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει εντός ενός μήνα στην έγγραφη διατύπωση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα εφόσον φυσικά πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η προσφορά περιλαμβάνει , την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και τη συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει αρχικά για διάστημα 2 μηνών από την χορήγησής της. Εντός των 2 μηνών θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο η αποδοχή της, κάτι που εάν δεν συμβεί συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

9. Ποια είναι η προθεσμία για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού;

Η ενεργοποίηση του σταθμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε :

 • 12 μήνες, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ
 • 24 μήνες, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

10. Πότε υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκο με ενεργειακό συμψηφισμό;

Ο ενδιαφερόμενος ταυτχρονα αμε την υπογραφή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης , υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για την διαδικασία καταβολής της δαπάνης σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

11. Πόσο κοστίζει η σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με ενεργειακό συμψηφισμό με το Δίκτυο;

Το κόστος σύνδεσης με την προϋπόθεση ότι δεν χρειάζονται νέα έργα Δικτύου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:Πίνακας κόστους σύνδεσης με το Δίκτυο

 1. Πότε υπογράφεται η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού για το φωτοβολταϊκό net metering;

Μετά την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με τον οποίο είναι συμβεβλημένος  ως καταναλωτής για την υπογραφή Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού (ΔΕΗ κλπ). Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Έναρξη ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. 

 1. Ποια η διάρκεια της Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού έχει διάρκεια ισχύος τα 25 έτη. με έναρξη ισχύος την ημερομηνία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού. Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση με τον νέο Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

 1. Πότε ενεργοποιείτε η σύνδεση του σταθμού παραγωγής;

Για την ενεργοποίηση του σταθμού απαιτούνται :

 • Η υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο με την οποία θα δηλώνεται ετοιμότητα της εγκατάστασης του και με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο στάδιο αυτό
 • Η ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, όπως αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή, κατασκευή τυχόν έργων σύνδεσης και διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων του φωτοβολταϊκού  για την ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο.
 1. Τι απαιτείται για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο;

Η σύνδεση των σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό πραγματοποιείται με χρήση της υφιστάμενης παροχής μέσω της οποίας συνδέεται η υφιστάμενη εγκατάσταση κατανάλωσης. Εφόσον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού προβλέπεται να συνδυαστεί με αυξημένη ισχύ καταναλώσεων που υπερβαίνει την ικανότητα της υφιστάμενης παροχής η διαδικασία της επαύξησης παροχής προηγείται της υποβολής του αιτήματος για net metering.

Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού απαιτείται η καταγραφή τόσο της εισερχόμενης ενέργειας όσο και της εξερχόμενης ενέργειας. Προς τούτο, εφόσον ο υφιστάμενος μετρητής δεν διαθέτει ήδη την δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητής διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής.

Περαιτέρω απαιτείται η εγκατάσταση και 2ου μετρητή για την μέτρηση της παραγόμενης από τον σταθμό ενέργειας.

Ο σταθμός παραγωγής δεν συνδέεται στο γενικό πίνακα ΧΤ της εγκατάστασης αλλά σε σημείο στα ανάντη αυτού.  Σε περίπτωση σύνδεσης στην ΜΤ  στο ζυγό ΧΤ νέου η υφιστάμενου Μ/Σ με τρόπο ώστε η τροφοδότηση του γενικού πίνακα καταναλώσεων να γίνεται κατά την ίδια φορά από το δίκτυο και από τον σταθμό παραγωγής.

 1. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμεης ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας του φωτοβολταικού καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του υφιστάμενου κύκλου καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. 

Ο προμηθευτής πραγματοποιεί την διαδικασία ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος. 

 1. Πως γίνεται στην πράξη ο συμψηφισμός της απορροφηθείσας από το δίκτυο ενέργειας με την εγχυθείσα στο δίκτυο ενέργεια;

Ενεργειακός συμψηφισμός

 1. Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υποογίζονται ως ακολούθως :

 • Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α) επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 • Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου  υπολογίζεται βάση της απορροφώμενης ενέργειας επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάση της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε) επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. 
 1. Μεταβολές στον εξοπλισμό του φωτοβολταϊκού σταθμού γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης (με τα σχετικά δικαιολογητικά) υπό την προϋπόθεση ότι από την νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού δεν διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού (kWp).

20. Αιτήσεις επάυξησης ισχύος για φωτοβολταϊκά με ενεργειακό συμψηφισμό γίνονται δεκτές;

 • Αιτήσεις που έχει κατατεθεί αρχικό αίτημα χωρίς να έχει εκδοθεί προσφορά σύνδεσης λογίζονται ως νέα αιτήματα και εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής του αιτήματος επαύξησης.
 • Αιτήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσφορά σύνδεσης και βρίσκεται σε ισχύ, λογίζονται ως νέα αιτήματα και εκδίδεται νέα προσφορά σύνδεσης για την νέα συνολική ισχύ εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος , με ακύρωση της αρχικής προσφοράς, διαφορετικά παραμένει σε ισχύ η αρχική προσφορά σύνδεσης.
 • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης θα είναι δυνατή στο ίδιο επίπεδο τάσης μετά την υποβολή νέου αιτήματος , τη χορήγηση νέας προσφοράς σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης  και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του φωτοβολταϊκου σταθμού.

 

21. Επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο συστημάτων του “Ειδικού Προγράμματος στεγών” και φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό, με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης;

Όχι. Η συνύπαρξη σταθμών με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης δηλαδή στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή. Επιτρέπεται όμως η συνύπαρξη σταθμών στον ίδιο χώρο εφόσον αντιστοιχίζονται σε διαφορετικούς μετρητές, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής.

22. Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό με ενεργειακό συμψηφισμό;

 

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς την συναίνεση του ψιλού κύριου.Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κύριου , ο ψιλός κύριος με την συναίνεση του επικαρπωτή. Στην περίπτωση συγκυριότητας, ο κύριος επ’ ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

23. Σε τριφασική παροχή κατανάλωσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μονοφασικού σταθμού παραγωγής;

Σε τριφασική παροχή είναι υποχρεωτική η τριφασική διαμόρφωση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής. Δηλαδή σύνδεση με τριφασικό αντιστροφέα και με τριφασική μετρητική διάταξη παραγωγής ακόμα και πρόκειται για σταθμο <5kW.

πηγή : ΔΕΔΔΗΕ