Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Χρηματοδότηση φωτοβολταίκών

Οικονομικά – Επιδοτήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2010

Η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις ένταξης επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο ήταν η 31-Ιανουαρίου-2010.

Ο επόμενος αναπτυξιακός αναμένεται να μην επιδοτεί τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι πλέον οι εν λόγω επενδύσεις θεωρούνται εξαιρετικά κερδοφόρες ακόμα και χωρις επιπλέον επιδότηση μιας και

-το κόστος εγκατάστασης έχει πέσει αρκετά (ήδη υπάρχει μια μείωση του κόστους εγκατάστασης της τάξης του 40% σε σχέση με το 2006-όσο περίπου δηλαδή επιδοτούσε το πρόσφατο πρόγραμμα του αναπτυξιακού)

-η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας είναι εξαιρετικά υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα

-η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί αρχικά και συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

 

Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν εγγυώνται στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις ακόμα και χωρίς την βοήθεια της επιδότησης του κόστους εγκατάστασης. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει επιδότηση στον αναμενόμενο νέο αναπτυξιακό νόμο υπό την μορφή φοροαπαλλαγών.

Ο νέος «αναπτυξιακός νόμος» Ν.3299/2004

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται ανάμεσα στις επιλέξιμες δραστηριότητες του αναπτυξιακού νόμου. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιδοτούνται από 40% έως και 60% στο συνολικό κόστος της επένδυσης.

Το SELAS αναλαμβάνει την διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για δωρεάν οικονομικές αναλύσεις σε μικρές ή μεγάλες φωτοβολταϊκές επενδύσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες υπολογισμού επενδύσεων του selasenergy.gr

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του αναπτυξιακού νόμου.

Την τελευταία δεκαετία η ελληνική οικονομία έχει μπει στο μικροσκόπιο των παγκοσμίως μεγαλύτερων επενδυτικών εταιριών και περνά συχνά σε πρωτοσέλιδα ξένων οικονομικών εντύπων ενημέρωσης. Η στατιστικές επιβεβαιώνουν πως η ελληνική οικονομία διανύει μια διαδρομή μεγέθυνσης που την εντάσσει αφενός στον στενό πυρήνα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών και αφετέρου σε μία θέση στην οποία ξεδιπλώνονται η μία μετά την άλλη ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η μέση ετήσια αύξηση από 6% την περίοδο 1994 – 97 έχει πλέον σταθεροποιηθεί περίπου στο 9% από το 1998 μέχρι σήμερα. Η σημαντική αυτή αύξηση σχετίζεται άμεσα με την εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη συνολική βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών της, την επένδυση ξένων κεφαλαίων εντός της ελληνικής αγοράς, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο των θετικών αυτών εξελίξεων κρίθηκε σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεών του Ν.2601/98 στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας, και από τις αρχές του 2005 τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 «ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ο οποίος τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2007.
Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο, μειώνεται το κατώτατο όριο επένδυσης υπαγωγής στα κίνητρα στα 100.000 ευρώ, την υπαγωγή στα κίνητρα των εμπορικών επιχειρήσεων, την μείωση της ίδιας συμμετοχής στο 25%, την προσαύξηση των επιχορηγήσεων των ΜΜΕ μέχρι και 15% επιπλέον και τις ειδικές απαλλαγές για επενδύσεις άνω των 100.000.000 ευρώ.

Βασικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:
1. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με
έμφαση σε νέες καινοτομικές δραστηριότητες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
3. Η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης.
4. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Η αύξηση της απασχόλησης.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών.
Ειδικότερα τώρα ο νέος αναπτυξιακός Νόμος καθιερώνει 5 οριζόντιες κατηγορίες κινήτρων, βάσει των οποίων παρέχονται επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, ενώ διατηρεί την φιλοσοφία των Περιοχών, καταργεί την σύνδεση επιχορηγήσεων και θέσεων εργασίας, όπως και την διάκριση νέων και παλιών επιχειρήσεων στα κίνητρα, και ορίζει μέγιστο ύψος ενίσχυσης το 55%.

Ποια είναι τα είδη ενισχύσεων
Πιο συγκεκριμένα στα υπαγόμενα επενδυτικά προγράμματα και σχέδια παρέχονται όπως και πριν τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων (Αρθρο.1, Παρ.1):
– Λήψη επιχορήγησης: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης.
– Λήψη επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων leasing που αφορά την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
– Φορολογική απαλλαγή: Αφορά την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που ενέχουν υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ή απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω leasing για την πρώτη 10ετία από την πραγματοποίηση
– Επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας: Αφορά την κάλυψη για μία διετία τμήματος των μισθολογικών εξόδων για τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο και αφορούν την πρώτη 2ετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ποιες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου, επιλέξιμοι φορείς θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που ασκούν ή που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάγεται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και στον τομέα του τουρισμού. Υπάγονται ουσιαστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας:
– πρωτογενή
– δευτερογενή (μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα
με την κατάταξη ΣΤΑΚΟΔ (Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής
Δραστηριότητας) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας-βλ.άρθρο 3
παράγραφος ΙΙΙ του Ν. 3299/04)
– τριτογενή τομέα
– τουρισμό (περιλαμβάνονται εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων και οι ειδικές
τουριστικές υποδομές, όπως συνεδριακά και χιονοδρομικά κέντρα, μαρίνες,
γήπεδα γκολφ, κ.λ.π )

Ποιες Δαπάνες Ενισχύονται
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 ενδεικτικά ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
– Δαπάνες κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο εγκατάστασης ανήκει στον φορέα της επένδυσης.
– Δαπάνες αγοράς μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, ψυγείων.
– Δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης παραγωγικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
– Δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας
– Δαπάνες προμήθειας Η/Υ και προμήθειας, παραμετροποίησης λογισμικού, το σύνολο των οποίων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% επί του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
– Άϋλες Δαπάνες και αμοιβές συμβούλων σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνάει το 8% επί του συνολικού προϋπολογισμού.

Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων και τα Ποσοστά Ιδίας Συμμετοχής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης ως εξής:
– Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000,00 ευρώ (Μεγάλη επιχείρηση θεωρείται αυτή που απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000,00 ευρώ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000,00 ευρώ).
– Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000,00 ευρώ (Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος είναι μικρότερος από 50.000.000,00 ευρώ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000,00 ευρώ.)
– Μικρές επιχειρήσεις 150.000,00 ευρώ. Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000,00 ευρώ)
– Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000,00 ευρώ. (Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000,00 ευρώ. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.)
– Συνολικά, για την ίδια παραγωγική μονάδα το τα 20.000.000,00 ευρώ.

Η ιδία συμμετοχή (ιδία κεφάλαια & τραπεζικός δανεισμός) του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής:
– Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης τα ιδία κεφάλαια που ορίζονται είτε ως καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο (για τις υπό ίδρυση) είτε ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (υφιστάμενες) θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόμενο ποσοστό (πλην ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται με τραπεζικό δανεισμό.
– Για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, η ιδία συμμετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, και θα μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Ποια είναι η Διάρκεια των Επενδύσεων
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Νόμο η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης (όπως αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής) μπορεί να παρατεθεί έως και 2 έτη, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετικό αίτημα το αργότερο 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης.

Πώς καταβάλλονται οι Ενισχύσεις
Οι τρόποι που καταβάλλονται οι ενισχύσεις περιγράφονται ακολούθως:
– Επιχορήγησης: Σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υλοποίηση του 50% και με την ολοκλήρωση της επένδυσης αντίστοιχα. Δύναται να ληφθεί προκαταβολή μέγιστου ποσοστού 30% με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
– Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης: Με τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης καταβάλλεται το 50%, ενώ το υπολειπόμενο 50% καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.
– Επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας: Καταβάλλεται ανά εξάμηνο, όπου η πρώτη αίτηση καταβολής υποβάλλεται εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης.